شنبه ۱۰ فروردين ۹۸ ۲۰:۴۸
نويسنده : محمدی نژاد

گزینه "تغییر نظام آموزشی استثنائی به عادی" برای چه دانش آموزانی میباشد؟

سوال ها سناد

** گزینه "تغییر نظام آموزشی استثنائی به عادی" در سامانه سناد برای چه دانش آموزانی میباشد؟

این گزینه یا درخواست برای آن دسته از دانش آموزان ابتدایی میباشد که در "سنجش بدو ورود" کم توان ذهنی تشخیص داده شده اند ولی با تحصیل در مدارس استثنائی و بررسی هوش دانش آموز و سنجش دوباره وی، معلولیت کم توان ذهنی دانش آموز رد و وی دانش آموز "سالم" و یا با معلولیت "دیرآموز با هوشبهر مرزی" شناخته میشود و میتواند در مدارس عادی تحصیل نماید. بمنظور انتقال این دانش آموزان به مدارس عادی، این مدارس اقدام به ثبت نام این دانش آموزان در مدرسه با همون معلولیت "کم توان ذهنی" نموده و درخواست "تغییر نظام آموزش استثنائی به عادی" را ثبت مینمایند.
این درخواست برای معلولیت های دیگر قابل ثبت نیست و تایید آن توسط مدیر استثنائی انجام میشود.

جست و جوی مطالب مربوط به سناد,
تلگرام