شنبه ۲۹ دی ۹۷ ۰۳:۵۲
نويسنده : محمدی نژاد

سابقه بازنشستگی دوران مرخصـی بدون حقوق

کارگزینی

حداکثر تا پایان اسفند97
احترامـا به پیوست تصویر نـامه مدیریت محترم صندوق بازنشسـتگی کشوری مبنی بر محاسـبه وپرداخت کسور بازنشستگی دوران استفاده از مرخصـی بدون حقوق سـنوات گذشـته ارسال می گردد ؛ شایسـته است دستور فرمایید موضوع جهت بهره مندی همکاران محترم به نحو مقتضـی اطلاع رسانی شود تا همکاران مشمول از مزایای آن بهرمند گردند

.

.

.

جست و جوی مطالب مربوط به بازنشستگی, مرخصـی بدون حقوق, کارگزینی,
تلگرام