چهارشنبه ۰۶ دی ۹۶ ۰۳:۰۵
نويسنده : محمدی نژاد

پوشه کار و استفاده از آن در مقطع ابتدایی

ابتدایی(توصیفی)

توضیحات جامع درباره پوشه کار و استفاده از آن

مقدمه ( پوشه کار چیست و تاریخچه آن ) :

امروزه درهمه ی نظام های آموزشی پویا، معلم رادرجریان یاددهی-یادگیری، تنها عامل انتقال دهنده ی دانستنی ها نمی دانند، بلکه او را به عنوان عامل تسهیل کننده ی شرایط، برانگیزاننده وهدایت کننده، باوردارند؛ و کلاس نه مکانی برای سخنرانی، که کارگاه آموزش ویادگیری زندگی است. با این نگاه دانش آموز به جای آن که موجود پذیرنده منفعلی باشد، هوشمند و پویاست که سهمی بس عظیم در رشد و شکوفایی و ظهور توانمندی ها و قابلیت های خود دارد. روش های آموزش، شیوه های سنجش وهدایت دانش آموزان درمسیر دانایی، بدون حضور مؤثر آنان، کاری است که چندان به موفقیت آن نمیتوان دل بست. از این نگاه، لازم است ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نیز، مورد باز اندیشی و باز آفرینی قرار گیرد. خرده سیستمی که دارای اجزا و عناصر مهمی چون رویکرد، هدف، روش، ابزار، اطلاعات، شیوه بازخورد و شیوه گزارش می باشد. این خرده سیستم متأثر ازتفکر نظام گرا باید به هردانش آموز به دیده ی حرمت نگاه کند و سعی نماید تصویری واضح و سه بعدی از رشد مهارت، توانایی ها و دانش و نگرش آن ها را ارائه نماید؛ و به جای اینکه توانایی های هر دانش آموز را با سایر دانش آموزان مقایسه نماید، وضعیت فعلی او را با وضعیت قبلی اش، مقایسه کند. جهت تحقق چنین خواسته ای، بایسته است به دنبال ابزارهایی باشیم که توانایی های دانش آموزان را با توجه به تفاوت های فردی بسنجد وبه قول ویگنز (۱۹۹۳) یک تحلیل جامع و چند وجهی از عملکرد دانش آموز نشان دهد تا از آن طریق، اعتماد به نفس لازم را در آنان ایجاد کند و هر دانش آموز را با خودش مقایسه نماید.

یکی از این ابزارها، پوشه کار است. پوشه کار در سنجش مبتنی بر عملکرد ابزاری است که هویت فردی دانش آموزان را مورد توجه قرار می دهد و فرایندها و فرآورده های یادگیری شناختی و غیر شناختی دانش آموزان را با نگاه تازه ای به نمایش می گذارد.

هرمن وهمکارانش (۱۹۹۲) از سنجش پوشه کار، به عنوان سیستم یاد کرده اند. سیستمی که براساس آن، نمونه هایی ازکارهای هر دانش آموز را که در طی یک دوره ی زمانی تکامل پیدا کرده؛ دریک پرونده نگهداری می کند.

از آنجا که از زاویه ی ارزشیابی برای یادگیری، پوشه کار از جایگاه واهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ به معرفی پوشه کار وچگونگی مدیریت آن می پردازیم. (دکتر قره داغی. صفرتابیست)

تردیدی نیست که جمع آوری اطلاعات، تمامی فرایند ارزشیابی نیست. هم چنین، اگر اطلاعات مناسبی گردآوری شود به این معنا نیست که کار ارزشیابی تحصیلی به پایان رسیده است.

ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که تنوع اطلاعات بدست آمده برای ارزشیابی تحصیلی کافی نیست وبه ا عمال سیاستی برای نظم دهی وسامان دهی آن ها نیاز دارد. در غیر این صورت، اطلاعات جمع آوری شده را به سختی می توان تجزیه وتحلیل کرد. بی توجهی به این موضوع باعث می شود معلم عملاً درمیان توده ی انبوهی از اطلاعات جمع آوری شده قرار گرفته، سردر گم شود.

درالگوی ارزش یابی سنتی، دفتر کلاس نقش سامان دهی اطلاعات را به عهده داشت و از آن جا که بخش بیش تر اطلاعات به صورت نمره بود دراین دفتر جمع می شد. اما در این رویکرد، با دفتر کلاس نمی توان ازعهده ی سامان دهی اطلاعات جمع آوری شده برآمد. در این بخش دو ابزار مهم در نگه داری وسامان دهی اطلاعات وشواهد جمع آوری شده مورد بحث قرار می گیرد. (دکترمحمدحسنی-راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در دبستان)  ارزش تربیتی پوشه ی کار

پوشه ی کار یا کار پوشه در واقع ابزار چند منظوره است. کاربردهای تربیتی وآموزشی پوشه ی کار قابل توجه است وکم تر از کاربرد ارزش یابی آن نیست ودراین جا از منظر ابزار ارزش یابی مورد توجه قرار می گیرد. از این منظر پوشه ی کار وسیله ای برای نظم بخشیدن وهدفمند کردن اطلاعات جمع آوری شده است.

این مجموعه معلم را قادر می سازد تا رشد فرآیند یادگیری ومیزان موفقیت تحصیلی دانش آموز را در دوره ی مذکور بررسی وارزشیابی کند. (دکترمحمدحسنی-راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در دبستان)
پوشه ی کار{کارپوشه، کارنما، سنجش پرونده ای، پوشه عملکرد،portfolio(پورت فولیو)}:

“پوشه کار” ابزار مهم ارزشیابی کیفی-توصیفی است ویکی از بهترین شیوه های ارزشیابی مستمر، پویاوسازنده است که به معلم، والدین ودانش آموزان و…اطلاعات کافی ازمیزان پیشرفت دانش آموز وچگونگی آن ارائه می دهد. صاحب نظران علوم تربیتی، تعاریف به ظاهر مختلفی! از پوشه کار به عمل آورده اند.

فراهانی (۱۳۸۴) آن را، یک مجموعه ی هدف دار منظم از کار وفعالیت فراگیر می داند که نشان دهنده ی تلاش، کوشش، پیشرفت ورشد دستاورد وموفقیت های او هست؛ وفراگیران را به فراگیرانی پویا وفعال تبدیل می کند که دربرابر یادگیری وپیشرفت خود مسئول باشند.

هام وآدامز (۱۹۹۱) معتقدند: پوشه کار، چیزی بیشتر ازیک پوشه ی معمولی است. چون مجموعه ای است شامل کارهایی که آگاهانه وهدفمند انتخاب شده اند.

واوروس (۱۹۹۰) پوشه کار را، مجموعه ای سازمان دهی شده از مدارک مستندی می داند که معلم ودانش آموز با استفاده از آن، میزان پیشرفت دانش آموز را در حیطه های مختلف دانش، مهارت ونگرش در موضوعات معین درسی، به نمایش می گذارند.

دکتر قره داغی (۱۳۹۴) پوشه کار را مجموعه ای ازنمونه کارهای دانش آموزان می داند که درفرایند یاددهی-یادگیری هدفمند جمع آوری گشته، آگاهانه انتخاب گردیده ومنظم سازمان دهی شده وبیانگر میزان تلاش، پیشرفت وموفقیت دانش آموزان است. به عبارتی همچون آلبومی، تصاویر گوناگون ودرمسیر رشد دانستن، توانستن وبه کار بستن به دانش آموز و والدین هنگام بررسی ومشاهده ی آن، اطلاعات ارزشمندی ارائه می دهد تا برآن اساس تلاش ها، فعالیت ها واقدامات خودرا پیگیری، سازمان دهی ومدیریت نمایند.

دکتر حسنی (۱۳۹۳) پوشه کار را مجموعه مستنداتی می داند که دانش آموزان به کمک معلم از فعالیت های یادگیری وموفقیت های خود در رسیدن به انتظارات جمع آوری می کنند.

خانم طاهره رستگار (۱۳۸۸) معتقد است، پوشه ی کار مانند یک جورچین (پازل)، مجموعه ی قطعاتی از کارهای دانش آموز است که با اتصال آن ها به هم می توان تصویرکامل وروشن تری از دانش آموز به عنوان یک یادگیرنده ی مادام العمر به نمایش گذاشت.
ضرورت استفاده از پوشه ی کار:
پوشه ی کار به دانش آموز:

۱- امکان می دهد تا  شاهد رشد و پیشرفت خود باشد. درنتیجه باعث اعتماد به نفس او می گردد.
۲-فرصت شناخت و اصلاح اشتباهات را به وی می دهد. این کار توان ریسک کردن، نهراسیدن از اشتباهات، جرأت پذیرش اشتباه واصلاح آن را به او خواهد داد.
۳-به وی فرصت می دهد بین آموخته های قبلی وجدید خود ارتباط برقرار کند. و “مهارت خود ارزیابی” را در او تقویت نماید.
۴-  ابزاری برای تعامل با همکلاسی ها، معلمان و والدین است.
۵-   دانش آموز از طریق ارائه پوشه کار فرصت پیدا می کند تا میزان توانایی ها و دانش خود را مستند سازد.
۶-شادی انگیز است، چراکه تهیه پوشه کار نیازمند فعالیت ذهنی و بدنی  است. همین اقدام، زمینه ی شادی، نشاط و سرزنده بودن او را فراهم می گرداند.
۷-امکان می دهد تا با مرور پوشه کارهای خود در سال های متوالی، قابلیت های خود را شناسایی وآگاهانه برای آینده ی تحصیلی وشغلی خود تصمیم گیری نماید.
۸-امکان می دهد تا غیرمستقیم در فرایند یادگیری مفاهیم درسی خود سهیم گردد.
۹-امکان می دهد تا با انتخاب وقرار دادن نمونه کارهایش در پوشه کار خود، فرصت تمرین برای تصمیم گیری های آگاهانه وقضاوت مسئولانه پیدا نماید.


پوشه ی کار به معلم:

۱-امکان می دهد تا  با مرور پوشه کار دانش آموز،  قابلیت های وی را به درستی شناسایی برای آموزش وی، برنامه ریزی نموده و با اطمینان بیش تر و بر اساس دلایل مستند در مورد او قضاوت کند.
۲-کمک می کند تا ازطریق پوشه کار، ضمن ایجاد فرصت مناسب برای آفرینندگی وزایش تفکرات جدید در فراگیران، یادگیری مشارکتی را در آن ها تقویت نماید.
۳-کمک می کندتا با توجه به فعالیت های مستمردانش آموزان، ضمن آشکارکردن استعدادها وتوانایی های منحصر به فرد هریک از آن ها، امکان تولید دانش، نو آوری وخلاقیت را فراهم گرداند.
۴-کمک می کند تا ازطریق پوشه کار، هویت فردی دانش آموز را مورد توجه قرار دهد.
۵-کمک می کندتا شخصیت علمی وپژوهشی شاگردان را پویا ساخته و درآن ها حس اعتماد به نفس و خودباوری را شکوفا سازد.
۶-مرور پوشه ی دانش آموز به معلم فرصت می دهد تا قابلیت های او را به درستی شناسایی وبا توجه به تئوری هوش های چندگانه، برای آموزش او برنامه ریزی کند.
پوشه ی کار به والدین:

مجالی می دهد تا در جریان روند آموزش  فرزندشان قرار گیرند، نقاط قوت و ضعف او را بشناسند و نقش مثبت، سازنده و فعالی در هدایت تحصیلی او داشته باشند.
برخی از مزیت های استفاده از پوشه کار:
ایجاد تداعی درذهن دانش آموزان است که این امر به کمک تجربه باعث ایجادپیوند بین حال وآینده می شود.
استعداد بالقوه ی دانش آموزان را شکوفا می کند.
باعث می شود تا دانش آموزان با پرداختن به فعالیت های ذهنی وفکری واز راه آزمایش وخطا، مطالب فراوانی را یادبگیرند.
دانش آموزان را به فعالیت گروهی رهنمون کرده، ومواردی را که برای همکاری، هم فکری وزیست مسالمت آمیز لازم است، به تمرین بگذارند.
دانش آموزان را کمک می کند تابین حدس وگمان وواقعیت فرق بگذارند.
دانش آموزان را تشویق می کند تا کشف کنند ونتیجه ی کشفشان را خود ببینند.
دانش آموزان را هدایت می نماید تا خودشان را بیازمایند.
به دانش آموزان یاد می دهد که بهتر ببینند، دقیق تر باشندوبهتر فکر کنند.
به پیشرفت دریادگیری دانش آموزان کمک می کند.
حافظه ی دانش آموزان را ازمطالب حفظ کردنی طوطی وار مصون می دارد.
دانش آموزان را به توانایی سنجش از یادگیری خود وخودآزمایی، ترغیب می نماید.
روح پویندگی را در دانش آموزان بیدار می کند وآن ها رابه تحقیق وپژوهش ومطالعه ی بیش تر ترغیب می کند.
روحیه ی پاسخ یابی وپاسخ جویی در دانش آموزان را تقویت می نماید.
روحیه ی پیگیری مداوم وخستگی ناپذیری را در دانش آموزان ایجاد می کند.
زمینه ی کسب عادت تازه وبروز تغییر در عادات سابق یادگیری ونوآوری نوین در یادگیری وایجاد تغییر در اندوخته های گذشته دانش آموزان را فراهم می نماید.
سبب آگاهی، رشد، تنوع رغبت ها وعلایق دانش آموزان می شود.
سبب می گردد تا دانش آموزان، حقیقت را لمس کنند.
روش پوشه کار

«برای مقاصد سنجش، یک کارپوشه مجموعه­ی محدودی از کارهای دانش ­آموز است که به منظور معرفی بهترین کارها یا نشان دادن رشد تحصیلی او در یک مدت معین مورد استفاده قرار می­گیرد. کار پوشه شامل مجموعه­ای از همه­ی کارهای دانش آموز نیست بلکه به کارهایی که بهتر از بقیه، هدف کار پوشه را برآورده می­ سازد و عملکرد فراگیر را نشان می­دهد محدود می­ شود. موادی که در پوشه کار قرار می­گیرد به طور دقیق و به طور عمدی به گونه­ای انتخاب می­ شود که مجموعه­ ی کارهای انتخابی در کل، هدف مورد نظر را تحقق بخشند».
اهداف پوشه کار

    . ارایه بهترین کارها (فرآورده­ها): مجموعه ­ای از بهترین کارهای انجام شده یا فرآورده­های نهایی یادگیرنـده که سـنجش فراگیر بر اساس آن توانایی ­ها انجام می­گیرد. مانند کارپوشه هنر، نوشتن،کارپوشه ریاضی.
     نشان دادن رشد تحصیلی یادگیرنده (فرآیندها): برای نشان دادن رشد تحصیلی و پیشرفت یادگیری دانش­آموز مورد استفاده قرار می­گیرد و تنها بر تولید نهایی تاکید نمی­ کند. مـدارک مربـوط به پیشرفت دانش ­آموز مرحله به مرحله در پوشه کار او گذاشته می­ شود تا و بـرای هدایت یادگـیری و تفکر جدید مورد استفاده قرار گیرد. مانند پیش نویس اولیه یک انشا، مراحل تفکر، چگونگی بازبینی و اصلاح آن.

چگونگی استفاده از پوشه کار

شما می­توانید با توجـه به هدف خود از سنجش پرونده­ای یکی از این شیوه­ ها را انتخاب نمایید.
– برای هر موضوع درسی یک پوشه مجزا تهیه کنید.
– برای تمام موضوعات درسی یک پوشه واحد تهیه کنید.
– پوشه را به صورت انفرادی یا گروهی یا ترکیب این دو (هم انفرادی هم گروهی) تهیه کنید.
– پوشه کار را به دو صورت اصلی (رسمی) و فرعی (غیر رسمی) می­توانید تهیه کنید.
– نگهـداری پوشـه کـار در مدرسه توسط معلم یا توسط دانش­آموز صورت می­گیرد.
– ارزیابی توسط معلم، دانش ­آموز یا با مشارکت همدیگر انجام می­گیرد.
– پوشـه­ کار جـهت گـزارش به اولیا در جلسات اولیا و مربیان استفاده می­شود.
ساماندهی پوشه کار

شکل ظاهری پوشه کار توسط دانش ­آموزان با مشارکت همدیگر، معلم و یا والدین تعیین می­گردد.
شکل ظاهـری پوشه کار می­ تواند به صورت یک پوشه با فایل­ های مجزا (کاور A4) باشد.
هر پوشه فهرست محتوایی داشته باشد و محتویات بر اساس این فهرست ردیف­ بندی شود.

محتویات پوشه در فهرست با ذکر تاریخ و موضوع مشخص می­شود  در صورتی که نمونه انتخابی نمی­ تواند در پوشه نگهداری شود نتیجه ارزیابی در مقابل مشخصات اثر در فهرست محتوا ثبت می­گردد این نوع نمونه­ ها را می ­توان در نمایشگاه یا تابلوهای موجود در کلاس یا مدرسه جا داد.


شیوه های انتخاب محتوا

با شیوه­های مختلف می­توانید مرحله انتخاب محتوا را انجام دهید.
کارهای تکمیل شده یا نیمه تمام با ذکر تاریخ یا هر دو
انتخاب توسط معلم یا انتخاب توسط دانش­ آموز یا با مشارکت هر دو (موقـع انتخاب نمونه توسط دانش ­آموز از وی خواسته می­شود تا علت انتخاب، تاریخ اجرای کار را در گوشه ­ای ثبت نماید).
در گروه با نظر اعضای گروه و با راهنمایی معلم صورت گیرد.


محتوای پوشه کار

جلد و مشخصات روی جل
فهرست محتوی
برگ شرح حال
نمون برگ خود ارزیابی دانش آموز
نمون برگ ارزیابی معلم
نمون برگ ارزیابی والدین
نمون برگ پیشرفت
نمون برگ ارزیابی مدیر
تکالیف انفرادی مدرسه، تکالیف گروهی و خودآزمایی ­ها و مسایل
گزارش علمـی، یادداشـت­ های کلاسی یا خارج ازکلاس دانش ­آموزی
پروژه­های گروهی خارج از مدرسه و گزارش مصاحبه­ ها
ثبت پرسـش­ها و اظـهار نظرها در رفتارهای قابل توجه دانش ­آموز
یادداشت­ها، فهرست­های ارزشیابی معلم از دانش­آموزان یا گروه­های دانش ­آموزی (چک لیست­ها)
خلاصه­ ی داستان، فیلم، بازدید و نمونه کارهای هنری حاصل از کارهای پروژه­ای
دلایل حاکی از کاربرد آموخته­ ها در زندگی روزمره
کارهای ابتدایی از طراحی تحقیق تا مواردی که حاصل تحقیق را  به صورت فرآیندی نشان می­دهند.


شیوه ارزیابی  پوشه کار

شما باید تصمیم بگیرید که چه روشی را برای ارزشیابی از پوشه به کار خواهید گرفت.
—از پوشه به عنوان ابزاری برای راهنمایی والدین دانش­آموز در مشاهده­ی رشد و پیشرفت تحصیلی استفاده کنید.
— به هرجزیی که در پوشه قرارداده می­شود نمره یا امتیاز داده می­شود.
— یک نمره به کل پوشه داده می­ شود. این نمره بر اساس معیارهایی که از پیش توسط معلم و دانش ­آموز تعیین شده است خواهد بود.
— با ارایه بازخورد توصیفی به هر یک از فعالیت­ها، عملکردها، تکالیف و… از پوشه کار به عنوان ابزاری جهت اصلاح عملکرد و ارتقای کیـفیت و بهبـود امر یادگیری دانش­آموزان استفاده می­شود.


ارزیابی پوشه کار

ارزیابی بر اسـاس پوشـه­ی کـار به معلم این آرامش خاطر را می­دهد که هر زمان که در قضـاوت دچـار شک وتردید شود می­تواند با مراجعه به پوشه در مورد قضاوتی که می­کند اطمینان حاصل کند برای ارزیابی پوشه کار باید ملاک ­ها و معیارهای مشخصی را در نظر بگیرد و بر اساس این معیارها ارزشیابی را انجام داده و بازخوردهای لازم را جهت بهبود کار دانش­ آموز ارایه دهد.

درمورد ملاک­های زیر تأمل کنید هرمعیاری که از قلم افتاده شما اضافه نمایید.

۱) دقت در کار                              ۲) نظم در کار و نظافت ظاهری
۳) خلاقیت و نوآوری                      ۴) حوصله، صبر و پشت­کار
۵) کاربرد آموخته­ها                        ۶)کنجکاوی و پرسش­گری
۷) شواهدی حاکی از پیشرفت دانش­ آموز
۸) توانایی برقراری ارتباط                 ۹) توانایی حل مسئله
۱۰) توانایی طرح مسئله                 ۱۱) توانایی کار گروهی
ملاک یا معیار چیست: در بحث ارزشیابی  وسنجش عملکرد فراگیران ملاک و معیار در واقع شامل جنبه­ها و ابعادی از عملکرد فراگیران می­باشد که یادگیری این جنبه ­ها و آموختن این محورهای عملکردی از نظر اهداف یادگیری آموزش دارای اهمیّت می­ باشد و ملاک مشخص می­کند که چه چیزی دارای اهمیّت است.
مراحل کار ارزیابی بعداز تعیین ملاک ارزیابی

الف) ارایه تعریف مشخص: برای هریک از ملاک­ها یا معیارهای خود باید تعریـف معین و مشخصی در نـظر داشته باشید ملاک­ های شما باید شفاف و دقیقاًً مشخص باشد.
ب) مشخص کردن روش ارزیابی: از جمله روش­های ارزیابی پوشه کار استفـاده از فهرسـت وارسی و مقیاس درجه­بندی می ­باشد. این روش­ها به شما کمک می­ کند تا مشخص نمایید که دانش­آموز در چه سطحی توانسته از عهده­ ی انجام تکالیف یا پروژه­ ی محوله برآید یا میزان آگاهی او در باره یک مفهوم چه اندازه است یا این که عملکردهای مورد انتظار در رفتار و عملکرد او وجود دارد یا نه (روش­های سنجش مشاهده­ای).
ج) مشخص کردن نشانگرهای هر ملاک: نشانگرها، عملکردهای مورد انتظار شما از دانش ­آموزان می­ باشد. ما براساس ملاک­ ها و نشانگرهای تعیین شده، شواهد موجود در پوشه کار دانش­ آموزان را بررسی و مورد قضاوت قرار می­ دهیم. در این مرحله مشخص می­ شود که دانش ­آموز در چه سطحی قراردارد. شما باید عملکرد مورد نظر در هر یک از سطوح مقیاس را به طور واضح و قابل مشاهده تعریف کنید تا بتوانید میزان تحقق آن را در عملکرد دانش ­آموز تعیین نمایید.


چه چیزهایی را باید در پوشه نگهداری کرد:

۱- تکالیف انفرادی مدرسه
۲- برگه امتحانی
۳- تکالیف گروهی مدرسه
۴- گزارش های علمی
۵- یادداشت های کلاسی یا خارج کلاسی دانش آموز
۶- ثبت پرسش ها و اظهارنظرها در رفتارهای قابل توجه
۷- گزارش مصاحبه ای فراگیر با افراد مختلف
۸- خلاصه داستان یا فیلم یا بازدید
۹- نمونه کارهای هنری و…
سعی شود کارهای ناتمام با ذکر تاریخ در پوشه گذاشته شود و کارهای تکمیل شده در پوشه نگهداری شود.
بهترین کار هر دانش آموز در پوشه گذاشته شود. معلم و دانش آموز در انتخاب مواردی که در پوشه گذاشته شود با یکدیگر مشورت کنند.


معیارهایی برای ارزشیابی پوشه ای:
برای آنکه بتوان یک پوشه کار را ارزیابی کرد باید معیارهایی داشت که می توان به مواردزیر اشاره کرد.

۱- دقت در کار
۲- نظم کار و نظافت ظاهری
۳- خلاقیّت و نوآوری
۴- کنجکاوی و پرسش گری
۵- پشتکار و صبر و حوصله
۶- کاربرد آموخته ها
۷- تصحیح اشتباهات
۸- توانایی استفاده از ابزار
۹- توانایی برقراری ارتباط
۱۰- توانایی حل مسئله
۱۱- توانایی طرح مسئله
۱۲- توانایی کار گروهی و….
از نتایج ارزشیابی پوشه ها چگونه استفاده کنیم:

۱- به دانش آموز امکان داده میشود پوشه ی خود را با معلم مرور کند و مواردی را که می تواند اصلاح کند بگوید.
۲- به دانش آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با دانش آموز دیگر مرور کند
۳- به دانش آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با گروه خود مرور کند.
۴- به دانش آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با والدین مرور کند.
۵-به معلم این امکان را می دهد که پوشه فراگیران را مرور کند و مواردی که  به کمک  نیاز دارند تعیین کند.
۶- به دانش آموزان امکان می دهد که از کارهای خود نمایشگاهی ترتیب دهند.

جست و جوی مطالب مربوط به ابتدایی, محتوای پوشه کار, پوشه کار,
تلگرام