شنبه ۱۰ فروردين ۹۸ ۲۰:۵۸
نويسنده : محمدی نژاد

هنگام ثبت نام خطای دانش آموز دارای سابقه تحصیلی قبلی نمیباشد رو میدهد

سوال ها سناد

سوال
**
دانش آموز کد ملی یا کداتباع جدید دریافت میکند و این کد هیچ سابقه تحصیلی ندارد، هنگام ثبت نام خطای دانش آموز دارای سابقه تحصیلی قبلی نمیباشد رو میدهد.

برای دانش آموزانی با این شرایط باید کمیسیون "تعیین سطح" توسط مدرسه عادی ثبت شود و پایه تحصیلی و ثبت نامی وی در آن انتخاب شود.

جست و جوی مطالب مربوط به سناد,
تلگرام