جمعه ۱۰ خرداد ۹۸ ۱۹:۱۶
نويسنده : محمدی نژاد

نکاتی چند در خصوص امتحانات نهایی

امتحانات ویژه دانش آموزان

احتراما ، نظر به بازدید های میدانی از حوزه های اجرا وتصـحیح ، با توجه به حساسـیت موضوع ، برابر دستورالعمل های صادره موارد ذیل مجددا تاکید می گردد . مقتضی است مدیران و روسای مناطق و نواحی راسا پیگیریهای لازم را معمول فرمایند.


1- در اولین فرصت تـا امتحان بعـدی تمامی قرنطینه های حوزه اجرا (محل تکثیر) دوباره بازدیـد و برابر ضوابط هرگونه ایراد و نـواقص احتمـالی (شـرایط قرنطینه و تجهیزات ) بر طرف گردد . در این خصـوص لاـزم است از ورود افراد غیر مسئول به محل تکثیر سئوالات جدا جلوگیری بعمل آید.


2- درب حوزه های اجرا برابر دستورالعمل راس ساعت 7:30بسته شود واز حضور دانش آموزان و داوطلبان در امتحانات بعد از ساعت فوق اکیدا خودداری گردد.


3- بازدید بدنی و کنترل لازم به منظور جلوگیری از همراه داشـتن تلفن همراه ، وسایل ارتباطی ، ساعت مچی هوشمند
و... موکدا انجام گردد.
4- به تمـامی حوزه هـای اجرا ابلاغ گردد به هیـچ عنوان اجازه خروج دانش آموزان وداوطلبان قبل از ساعت 8:30داده نشود.
-5در مناطق و نواحی که حوزه تصـحیح دایر می باشـد؛ توجه نمایند تمام ضوابط مربوطه دقیقا رعایت گردد و همچنین تسـریع در فرآینـد تصـحیح اوراق بـا لحـاظ دقت لاـزم و ترغیب همکاران توسط معاونین محترم آموزشـی ، گروههای آموزشـی ، همکاران سنجش و همچنین مدیران محترم مدارس انجام گردد تا در انتقال و ارسال نمرات دانش آموزان به سازمان سنجش کشور وقفه ایجاد نگردد.

....

مطالب مرتبط:

شیوه نامه و وظایف عوامل اجرایی امتحانات ۹۸

جست و جوی مطالب مربوط به امتحانات, امتحانات نهایی,
تلگرام