چهارشنبه ۲۰ شهریور ۹۸ ۰۲:۴۱
نويسنده : محمدی نژاد

ممنوعیت تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین

بخش نامه ها کارگزینی

رای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاههای اجرایی و لزوم رعایت قیود تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در انعقاد قرارداد کار معین

دانلود بخشنامه و رای دیوان

تلگرام