شنبه ۱۰ فروردين ۹۸ ۲۰:۵۷
نويسنده : محمدی نژاد

مدرسه متوسطه دوم بزرگسال و دولتی است ولی امکان ثبت نام در دیپلم دوم را ندارم

سوال ها سناد

سوال
**
مدرسه متوسطه دوم بزرگسال و دولتی است ولی امکان ثبت نام در دیپلم دوم را ندارم.

فقط مدارس متوسطه دوم دولتی که ویژگی "داوطلب آزاد" را دارند امکان ثبت نام دیپلم دوم برای آنها فعال است.

تلگرام