شنبه ۲۱ ارديبهشت ۹۸ ۱۱:۳۳
نويسنده : محمدی نژاد

محاسـبه بـدهی کسور بازنشسـتگی سنوات خدمت غیررسمی

کارگزینی

 بــپیوست تصــویر نــامه شــماره 710/4مورخ 1398/01/26معاونت توسـعه مـدیریت وپشتیبانی وزارت آموزش وپرورش مبنی بر محاسـبه بـدهی کسور بازنشسـتگی سنوات خدمت غیررسمی کارکنان ارسال می گردد ، خواهشمنداست دستور فرمائید؛ موضوع به نحوی مقتضـی به اطلاـع ورویت همکاران اداری وآموزشـی اعلام تا برابرمفاد بخشـنامه اقـدام تا حقی از همکاران ضایع نگردد

جست و جوی مطالب مربوط به بازنشستگی, کارگزینی,
تلگرام