دوشنبه ۲۹ مرداد ۹۷ ۰۰:۰۹
نويسنده : محمدی نژاد

لباس دانش آموزان

بخش نامه ها ویژه مدیران

مصوبات کارگروه نظارت بر لباس متحدالشکل دانش آموزان جهت اطلاع و اقدام دقیق به شرح ذیل اعلام می گردد.

بدیهی است مسئولیت هر گونه اقدام خلاف مقررات متوجه مدیر مدرسه خواهد بود.
 1- نظـارت بر حسن اجرای ضوابط مقرر، بر عهـده اداره ارزیابی عملکرد و پاسـخگوئی به شـکایات با همکاری اداره انجمن اولیاء و مربیان خواهد بود .

2- به اسـتناد دسـتورالعمل صیانت از حقوق والدین و دانش آموزان ، هر گونه تصمیم گیری در خصوص لباس و پوشش دانش آموزان با رعایت حـدود گفته شـده در فصل پنجم آیین نامه اجرایی مـدارس پس از تنظیم صورت جلسه شورای مدرسه و با مسئولیت مدیر مدرسه قابل اجراست. 

3- مـدیران با تصـمیم شورای مدرسه و با نظارت انجمن اولیا مدرسه، راهنمایی های لازم را در خصوص رنگ لباس و فرم لبـاس و نحوه تهیه آن به اولیای دانش آموزان ارائه کننـد و از ارجاع اولیاء به فروشـندگان غیر مجاز و واسـطه گرهای سودجو خودداری فرمایند.
4- مـدیران مـدارس از تغییر رنگ و فرم لباس و تکلیف لباس جدید در پایه های مختلف مدرسه خودداری کنند تا اولیا مجبور نباشند هر سال لباس جدید با رنگ و فرم متفاوت تهیه کنند و متحمل هزینه شوند

دانلود بخشنامه

جست و جوی مطالب مربوط به بخشنامه, لباس دانش آموزان,
تلگرام