چهارشنبه ۲۶ آبان ۹۵ ۰۰:۳۸
نويسنده : محمدی نژاد

صفحات دفتر آمار

اطلاعیه ها سناد
مدیران محترم بخش دفتر آمار سناد دارای اشکالاتی است که به زودی حل خواهد شد(هر روز چک کنید)
در ضمن توجه کنید که باید دفتر آمار شما علاوه بر صفحات اصلی(لیست دانش آموزان) دارای 2صفحه دیگر به نام های " روکش دفتر آمار(تاییدیه)" و "پلمپ دفتر آمار(بستن)" باشد که باید به ترتیب در اول و آخر دفتر آمار قرار گرفته باشد
از ارسال دفاتر آمار ناقص خودداری کنید
در صورت تکمیل صفحات عنوان شده حتما اطلاعات دانش آموز را با اطلاعات شناسنامه ای کنترل کنید.مسئولیت اشتباه در مشخصات بر عهده مدیر خواهد بود. بیان این که اطلاعات در سالهای قبل کنترل شده دلیلی بر صحت اطلاعات نیست و در هر سال تحصیلی باید اطلاعات شناسنامه ای با سناد کنترل شود


البته لازم است صفحه ای نیز با عنوان( دفتر آمار مدرسه ............با کد................در سالتحصیلی ............. ) قبل از روکش قرار داده شودخلاصه ترتیب صفحات دفتر آمار:
1- صفحه ی مشخصات(اسم، کد مدرسه و سال تحصیلی)

2- صفحه ی
" روکش دفتر آمار(تاییدیه)"
3-صفحات اصلی دفترآمار (مشخصات دانش آموزان)
4-صفحه آخر
"پلمپ دفتر آمار(بستن)"
نمونه صفحه روکش دفتر آمار (دومین صفحه)


نمونه صفحه پلمپ دفتر آمار(آخرین صفحه )


جست و جوی مطالب مربوط به دفتر آمار, سال تحصیلی 96-95,
تلگرام