دوشنبه ۰۳ تیر ۹۸ ۰۲:۵۰
نويسنده : محمدی نژاد

شیوه نامه ارزشیابی مواد درسی فرهنگ و هنر ،کار و فناوری ،تفکر و سبک زندگی

امتحانات کارشناس آموزش

شیوه نامه ارزشیابی مواد درسی فرهنگ و هنر ،کار و فناوری ،تفکر و سبک زندگی

شماره بخشنامه 400/43580
تاریخ   1398/03/21

دانلود شیوه نامه

تلگرام