دوشنبه ۲۹ مرداد ۹۷ ۰۲:۵۴
نويسنده : محمدی نژاد

شرح وظایف کادر مدرسه

ویژه مدیران تربیت بدنی پرورشی

شرح وظایف معاون آموزشی

شرح وظایف معاون پرورشی

شرح وظایف معاون پرورشی مجمع

شرح وظایف مربی پرورشی

شرح وظایف کاردرمانگر

شرح وظایف مدیر متوسطه

شرح وظایف مدیر ابتدایی

شرح وظایف دبیران تربیت بدنی(دبیر و آموزگار)

شرح وظایف عوامل اجرایی مجتمع های آموزشی ورزشی { مدیر مجتمع آموزشی و ورزشی؛ معاون مجتمع آموزشی ورزشی ؛ مسئول تاسیسات؛ متصدی تاسیسات ؛ باغبان(چمن نگهدار)؛ خدمتگذار ؛ خدمتگذار سرایدار      }





تلگرام