يكشنبه ۱۰ شهریور ۹۸ ۲۱:۴۶
نويسنده : محمدی نژاد

شرایط سنی مدیریت در سطوح مختلف

کارگزینی

حداکثر 45 سال سن برای سطوح مدیریت عملیایتی و مدیریت پایه

حداکثر 47 سال برای سطوح مدیریت میانی و حداکثر 50 سال سن برای سطوح مدیریت ارشد

جست و جوی مطالب مربوط به کارگزینی,
تلگرام