سه شنبه ۲۸ خرداد ۹۸ ۰۲:۳۵
نويسنده : محمدی نژاد

دستورالعمل ثبت نام در مقطع اول متوسطه سال تحصیلی ۹۹-۹۸

ویژه مدیران

دستورالعمل ثبت نام در مقطع اول متوسطه
مدارس دوره اول متوسطه :
-1ثبت نام دانش آموزان وروی از اول تیرماه خواهد بود .
:1-2برای ثبت نام دانش آموزان در پایه هفتم صرفا کارنامه پایه ششم ابتدایی به عنوان مدرک تحصیلی دریافت گردد و
نیازی به دریافت کارنامه سایر پایه های ابتدایی نمی باشد.


:1-3حداکثر سن ثبت نام در مدارس دوره اول متوسطه به شرح ذیل می باشد.


-2با توجه به ضرورت وجود آزمایشگاه و کارگاه در مدارس براساس اهداف برنامه درسی علوم تجربی و کاروفناوری ، در تعیین ظرفیت ثبت نام مدارس اختصاص فضای لازم برای کارگاه و آزمایشگاه مدنظر باشد

 


 ::: موارد عمومی ::: -۱- :شورای مدرسه با دستور جلسه (برنامه ریزی برای ثبت نام ) تشکیل و در ارتباط با موارد ذیل و سایر موارد مورد نیاز در چارچوب این دستورالعمل تصمیم گیری شود.
 ۱-۱- :تقسیم کار لازم بین عوامل اجرایی و تعیین مسئولین ثبت نام
 ۱-۲-: صدور ابلاغ داخلی به همراه شرح وظایف
۱-۳- :همـاهنگی در خصوص ظرفیت ثبت نـام در پـایه ها و کلاس های مـدارس دولتی براساس توافق صورت گرفته با منطقه /ناحیه ودر مدارس غیر دولتی براساس ظرفیت تایید شده توسط اداره کل نوسازی
- رعایت حداکثر تعداد دانش آموز مجاز اعلام شده در هرکلاس دوره های تحصیلی در ثبت نام مدنظر قرار گیرد .
۱-۴: همـاهنگی درخصوص محـدوده ثبت نام در مـدارس عادی - دولتی و هیات امنایی براساس توافق صورت گرفته با منطقه /ناحیه
۱-۵: اعلام بموقع نتایج امتحانات
۱-۶: اختصاص اتاقی برای استقرار مسئولین ثبت نام و اولیا در طبقه همکف


۲- اهم نکـات مربوط به دسـتورالعمل هـای ثبت نام اعم از مـدارک لازم، زمان، شـرایط سـنی ثبت نام در دوره ها ی تحصـیلی و... همراه با شماره تلفنهای ستاد نظارت بر ثبت نام ،ناحیه منطقه و اداره کل در تابلوی اعلانات و در معرض دید مراجعه کنندگان نصب گردد.

 ۲-۱:ضـروری است اسامی مسـئولین ثبت نام مدرسه و محدوده ثبت نام مدرسه در تابلوی اعلانات و اتاق محل استقرار نصب گردد.


 ۳:ثبت نـام دانش آموزان پایه های داخلی بـدون حضور اولیا بوده و اسـتفاده ابزاری از مواردی همچون تحویل کارنامه و... برای حضور اجباری اولیا ممنوع می باشد.

۳-۱:در مـدارس غیردولتی ، اسـتعداد های درخشان و شاهـد با توجه به پرداخت مبالغ مصوب حضور اولیا ضـروری می باشد.

(کیلیک مدرسه)
 ۴:لاـزم است به محض فعال شـدن سامانه سـناد برای ثبت نام ، نسـبت به انتقال گروهی تمامی دانش آموزان به پایه های بالاتر اقدام گردد بدیهی است هرگونه تعلل در این خصوص مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.


 ۵:مشخصات کامل دانش آموزان جدید بموقع و روزانه در سامانه سناد ثبت گردد.
 ۵-۱:تکمیل تمامی فیلد های مربوط به مشـخصات مدرسه ، دانش آموزان و اولیا در سامانه سـناد الزامی بوده و آدرس کامل ( استان– شهر/روستا- خیابان– کوی /کوچه- پلاک– طبقه ) و شماره تلفن آن ها درج شود .
۵-۲:تمامی مدیران مدارس نسبت به بررسی مجدد و ویرایش آدرس محل سکونت و شماره تلفن دانش آموزان براساس آخرین اطلاعات اقدام نمایند.


 ۶:به منظور تکریم وارج نهـادن به خانوادههای معظم شـهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و همکاران محترم فرهنگی مساعدت ممکن برای ثبت نام فرزندان آن ها معمول گردد.
 ۶-۱:ثبت نام فرزندان کارکنان دولت در مدارس نزدیک به محل کار آن ها متناسب با ظرفیت مدرسه بلامانع می باشد


 ۷:بـا توجه به هدفگـذاری هـای صورت گرفته برای بـاسواد کردن اولیای بی سواد دانش آموزان ضـروری است برنامه ریزی لازم برای شناسایی اولیای بی سواد و جذب آن ها در کلاس های سواد آموزی صورت گیرد .


۸:باستناد ماده ۳آیین نامه اجرایی مـدارس برگزاری آزمون ورودی ، مصاحبه و تعیین شـرط معدل برای ثبت نام دانش آموزان و دریافت هرگونه وجه به جز پول بیمه حوادث و کتب درسـی در زمان ثبت نام مجاز نیست و نباید دانش آموزی به دلایل مذکور از ثبت نام محروم گردد .


 ۹:دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط توسط مدیران مدارس ممنوع می باشد.
۹-۱:دریافت کمک های مردمی داوطلبانه و وجوه مربوط به فعالیت های فوق برنامه ، سرویس ایاب و ذهاب ، لباس فرم ، لباس کارگاه ، بعـد از شـروع سال تحصـیلی و پس از تصویب در انجمن اولیا و مربیان با رعایت سایر قوانین و مقررات امکانپذیر خواهد بود .

۹-۲:دریافت مبالغ قانونی به صورت دستی ، چک حامل و چک پول وجاهت قانونی نداشـته و مدیران باید شماره حساب مـدرسه خود را به اطلاـع اولیـا و کلیه مراجعـان برساننـد تا مبالغ خود را به حساب مـذکور واریز نموده و فیش آن را به مدرسه تحویل دهند. استفاده از کارتخوان متصل به حساب مدرسه بلامانع می باشد.
۹-۳:طبق اصلاحیه ماده  ۱۱قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسـلامی و آیین نامه اجرایی آن دریافت کمک های مردمی مشروط به داوطلبانه بودن و در خارج از فصل ثبت نام ، بلامانع می باشد .


۱۰: ثبت نام دانش آموزان با نیازهای ویژه به شـیوه تلفیقی– فراگیر در مدارس عادی براساس شیوه نامه اجرایی مصوب شورای عالی و رعایت سایر قوانین و مقررات ابلاغی آموزش و پرورش استثنایی خواهد بود .
 :۱۰-۱:دستورالعمل ثبت نام مدارس استثنایی متعاقبا ارسال خواهد شد .

(کیلیک مدرسه)
-۱۱:ثبت نام اتباع خارجی همانند سایر دانش آموزان و با لحاظ نمودن دستورالعمل ارسالی مرکز اموربین الملل و مدارس خارج از کشور خواهد بود.


 -۱۲:براساس ماده ۲۸آیین نامه اجرایی مدارس مدیر مدرسه در زمان ثبت نام از دانش آموزان جدید ، تصویر صفحه اول و درصورت داشـتن توضیحات ، تصویر صفحه توضیحات را با اصل شناسنامه تطبیق داده و مراتب تطبیق را با قید تاریخ درپشت تصویر شناسنامه ثبت و امضا نماید .
:۱۲-۱:تطبیق و امضای مدیر قبلی کفایت نمی کند .
:۱۲-۲:ثبت تطبیق در فرم جداگانه ، روی پوشه ثبت نام یا روی تصویر شناسنامه صحیح نمی باشد .


-۱۳:تهیه روپوش و لباس در مدارس دخترانه و پسرانه به عهده اولیای دانش آموزان بوده و طبق بند  ۱۲قسمت ب ماده  ۱۰آیین نامه اجرایی مدارس و ضوابط مندرج در فصل پنجم همان آیین نامه انجام می گیرد.
 :۱۳-۱برای رعایت حال اولیای دانش آموزان ، هر ساله از تغییر رنگ و نوع روپوش و لباس دانش آموزان اجتناب نموده و ترتیبی اتخاذ گردد تا چنانچه لباس دانش آموزی در سالهای بعد نیز قابل استفاده باشد بتواند از آن استفاده نماید.
:۱۳-۲با توجه با واگذاری نظارت و مدیریت موضوع به سازمان دانش آموزی ، دسـتورالعمل تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.
(کیلیک مدرسه)

-۱۴با توجه به نقش و اهمیت شـفاف سازی امور به ویژه اقـدامات مالی و گزارش هزینه کردها در جلب مشارکت های مردمی ، اعتماد اولیا و رضایتمندی آن ها ضـروری است گزارش مالی مدرسه )درآمدها ، هزینه ها به تفکیک سرفصل (در ایام ثبت نام در معرض دید نصب و به صورت مکتوب به اولیا ارایه گردد .

-۱۵درصورت ارائه معرفی نـامه از نهادها و موسـسات خیریه رسـمی مساعـدت های لازم برای ثبت نام دانش آموزان تحت پوشش آن ها معمول گردد.
 -۱۶:مسـئولیت تمامی امور مربوط به ثبت نام دانش آموزان مطابق آیین نامه اجرایی مدارس و آیین نامه های آموزشـی هریک از دوره های تحصیلی بوده برعهده مدیران مدارس می باشد

.


مطالب مرتبط:

دستورالعمل ثبت نام در مقطع ابتدایی ۹۸

دستورالعمل ثبت نام در مقطع پیش دبستانی ۹۸

دستورالعمل ثبت نام در مقطع دوم متوسطه ۹۸

دستورالعمل ثبت نام ویژه مدارس استعداد های درخشان

دستورالعمل ثبت نام موارد خاص مدارس غیردولتی

دستورالعمل ثبت نام موارد خاص مدارس هیات امنایی

تلگرامبه دلیل ارتباط بین سوال و شهر شما لطفا جلوی اسمتون شهر رو هم بیان کنید ایمیل و سایت ضروری نیست

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

سوالات یا نظرات (۵)

 1. معصومه نوری از اردبیل
  معصومه نوری از اردبیل ۲۴ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۱۵

  من میخوام تو سامانه سجاد ثبت نام کنم چطوری ؟

 2. مهر....

  برای ثبت نام در مدرسه دولتی اجاره نامه منزل حتما باید کد رهگیری داشته باشد ؟چون اجاره نامه بنده سه برگی بدون کد هست !

  • محمدی نژاد
   بستگی به عرف شهر و منطقه شما دارد از اداره منطقه تون بپرسید
 3. خ دادور از کرمان
  خ دادور از کرمان ۰۹ تیر ۹۸ ، ۱۵:۱۹
  باسلام .
  مراحل چاپ دفتر امتحانات و ریز نمرات کامپیوتری میخواستم .
  دانش آموز شهریوری هم دارم .
 4. خ نجم
  باسلام . در سناد برای متوسطه اول برای ثبت نام دانش آموزان جدید راهنمایی میخواستم . ممنون میشم تمام مراحل کار راتوضیح بدین .
 5. شهره
  خیلی متشکرم 
  برای همسر میخام از همکاران شماست
  خیلی خوشحال میشه پیدا کردم 
  مرسی از زحمات شما