شنبه ۱۳ خرداد ۹۶ ۱۳:۳۰
نويسنده : محمدی نژاد

درخواست تمبر مورد نیاز

امتحانات

مدیران محترم مدارس نسبت به درخواست تمبر مورد نیاز و پرداخت  مبلغ آن حداکثر تا مورخه 95/13/15 اقدام فرمایند

مبلغ هر تمبر 1000ریال می باشد

تعداد تمبر تهیه شده برابر با درخواست مدارس بوده و مسئولیت هرگونه کسر بعهده مدیران مدارس خواهد بود

برای هر دانش آموز پایه نهم 2عدد تمبر در نظر گرفته شود یکی برای کارنامه تحصیلی پایه نهم و یکی برای گواهی نامه پایان دوره مقطع متوسطه اول

تلگرام