يكشنبه ۱۴ مرداد ۹۷ ۰۹:۵۶
نويسنده : محمدی نژاد

خطا در ثبت نمرات دانش آموزان مدارس استثنایی

اطلاعیه ها سناد

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به مشاهده برخی از خطاها در ثبت نمرات دانش آموزان مدارس استثنایی در سامانه سناد که منجر به خروجی اشتباه در کارنامه دانش آموزان مزبور گردیده،

شایسـته است مقرر فرماییـد به مـدیران مـدارس اسـتثنایی اعلاـم گردد تا در بازه زمانی که از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور جهت ویرایش و اصلاح خطاهای کارنامه دانش آموزان در نظر گرفته شده است، سریع ًا نسبت به اصـلاح اشتباهات اقدام نمایند. بدیهی است پس از پایان این مهلت ( 19مرداد) به هیچ عنوان امکان ویرایش و اصـلاح خطاها وجود نخواهـد داشت و مسـئولیت ناشـی از عـدم توجه به موارد فوق و هر گونه اشـتباه در کارنامه دانش آموزان استثنایی بر عهده مدیران مدارس خواهد بود.

جست و جوی مطالب مربوط به آموزش و پرورش استثنائی, خطا, سناد,
تلگرام