پنجشنبه ۱۹ مهر ۹۷ ۰۳:۰۲
نويسنده : محمدی نژاد

بیمه عمر فرهنگیان

اطلاعیه ها متفرقه

احتراما با توجه به اینکه بیمه عمر مصوب کارکنان دولت از تیر ماه 1397 با سـرمایه شصت میلیون ریال ( 60/000/000 ) ریال و حق بیمه ماهانه 39240 ریال می باشد لذا بمنظور حمایت از فرهنگیان و خانواده های آنان سرمایه فوق به مبلغ یکصد میلیون ریال ( 100/000/000 ) ریـال افزایش یـافته و از تیر ماه از طرف شـرکت بیمه معلم قابل پرداخت می باشـد و افزایش حق بیمه عمر به مبلغ 26160 ریال نیز از مهر ماه از حقوق همکاران کسـر خواهد شد

فلذا همکاران محترمی که تمایل به بهره منـدی از مزایای طرح فوق الذکر را ندارند تا آخر مهر ماه 1397 مراتب را به مدیران محترم مدارس اعلام نمایند تا نسـبت به عودت مبلغ کسر شده ( 26160 ریال ) از حقوق آنها اقـدام لازم معمول گردد.

ضمنًا به اطلاع می رساند افزایش غرامت فوت کارکنان با لحاظ شرایط مالی فرهنگیان محترم انجام گرفته و غرامت فوق از تیر مـاه 1397 بدون رعایت سـقف سـنی هفتاد سال برای همه کارکنان قابل پرداخت می باشد. خواهشـمند است مراتب به اطلاع همه همکاران در مدارس ابلاغ گردد تا قرار داد فوق برابر تمایل و رضایت آنها انجام گیرد

شماره بخشنامه: 1800/30010/730

تاریخ: 97/07/16

جست و جوی مطالب مربوط به بیمه,
تلگرام