چهارشنبه ۰۲ خرداد ۹۷ ۱۳:۲۷
نويسنده : محمدی نژاد

قیمت کتابهای درسی 97-98

اطلاعیه ها امور مدرسه

بهای کتابهای درسی درقسمت بسته های آموزشی درسامانه فروش عرضه گردیده ،

قیمت کتب درسی  پایه اول ابتدایی ( 144000 ریال)
پایه دوم ( 156000 ریال)
پایه سوم( 203000 ریال)
پایه چهارم( 204000 ریال)
(پایه پنجم 209000 ریال)
پایه ششم( 247000 ریال)
درسامانه فروش اعلام گردیده است.

2- نظر به اینکه عملکرد استان وبه تبع آن منطقه ومدرسه از نظر خرید به موقع مورد ارزیابی قرارمی گیرد،مقتضی است نسبت به خریدکتابهای درسی برابرتقویم زمانی در بخشنامه فوق الذکر اقدام عاجل معمول دارند.
توصیه میشود مدیران محترم مدارس ازطریق سامانه سنادنسبت به خریدگروهی دانش آموزان (دریک پایه بالاتر)حد اکثر تا اول ماه مبارک رمضان(پایه دوم تا ششم ابتدایی)اقدام نمایند.

.

.

.

تلگرام