جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ۲۰:۲۹
نويسنده : محمدی نژاد

بخشنامه امحا اوراق و اسناد آموزش و پرورش

امتحانات بخش نامه ها

احتراما در اجرای مواد 4 و 5 دستورالعمل امحا اوراق و اسناد دارای مجوز مصوب جلسه ی شماره ی 213 مورخ 84/09/12 شورای اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ی ملی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ((جدول زمانی مدت نگهداری اسناد و اوراق مرتبط با سنجش و ارزشیابی) و ( نمون برگ درخواست مجوز امحا) جهت اطلاع و ایجاد وحدت رویه ارسال می گردد.
مقتضی است ادارات آموزش و پرورش مناطق ترتیبی اتخاد نمایند که آموزشگاه ها پس از تکمیل نمون برگ و تایید آن توسط بایگانی ادارات و نسبت به امحا اسناد و اوراق مطابق مقرارات اقدام گردد. لازم به ذکر است در مواردی که شمارش اوراق ممکن نباشد ، مقیاس شمارش بر جسب کارتن یا گونی لحاظ شود(آموزش و پرورش استان زنجان)

شماره بخشنامه :5700/43512/19
تاریخ:1393/12/07

دانلود برگ درخواست مجوز امحا(pdf)

دانلود برگ درخواست مجوز امحا (word)

دانلود بخشنامه

تلگرام