چهارشنبه ۱۰ خرداد ۹۶ ۱۹:۳۷
نويسنده : محمدی نژاد

اگر درس انتخابی ارائه شده در مدرسه مقصد موجود نباشد

امتحانات

الحاق یک تبصره به ماده  58آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه (روزانه)
مصوبه پنجمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ 1396/3/10
ماده واحده :
شورای عالی آموزش و پرورش مقرر میدارد به ماده  85 آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه(روزانه) تبصره 3 به شرح زیر الحاق شود :
تبصره3 -دانش آموزی که در پایه یازدهم از یک مدرسه به مدرسه دیگر منتقل می شود، چنانچه درس انتخابی ارائه شده در مدرسه مقصد، همان درس انتخابی گذرانده شده وی در پایه دهم باشد و در مدرسه مقصد هم درس مورد نظر(ارائه شده در مدرسه مبدأ) در همان سال تحصیلی در پایه های دهم و یازدهم ارائه نشود، یکی دیگر از دروس انتخابی با رعایت سقف واحد رشته مربوط در آن پایه، به صورت خودآموز با مسئولیت دبیر مربوط، به وی ارائه میشود. نمرات ماخوذه این دانش آموز، در ارزشیابی پایانی هر یک از نوبتهای اول و دوم، به ترتیب برای ارزشیابی مستمر نوبتهای اول و دوم نیز منظور میشود.

طراحی سوال از درس انتخابی ارائه شده، به عهده دبیری است که دروس انتخابی را در آن مدرسه تدریس میکند

تلگرام