دوشنبه ۱۷ دی ۹۷ ۰۱:۴۴
نويسنده : محمدی نژاد

اطلاعیه چاپ دفتر امتحانات کاردانش

امتحانات سیستمهای دانش آموزی ویژه مدیران

یادآوری
به منظور فراهم شدن امکان چاپ دفاتر امتحانی شاخه کاردانش  و با عنایت به تغییرات کلی که صورت گرفته ، کلیه سوابق ارسالی به سامانه امین حذف گردیده و ضروری است اطلاعات دانای مدارس از سال تحصیلی  96-95 به ترتیب سال دوره ، مجددا به سامانه امین ارسال و دفاتر چاپ گردند . 
ارسال به ترتیب سال ضروری میباشد . در ادامه ، راهنمایی و روند انجام کار  قرار داده  شده است  مدیران محترم و معا ونین اجرایی کاردانش ضمن مطالعه دقیق مفاد آن ، هریک از بندهای آن را اجرا نمایند . رعایت زمانبندی ارسالی الزامی می باشد . 

(97/10/04)
بسمه تعالی

اطلاعیه چاپ دفتر امتحانات کاردانش

بنا به دستور مرکز سنجش آموزش و پرورش مقرر گردید امکان چاپ دفتر امتحانات شاخه کاردانش بر

اساس فرم جدید (پودمانی) و جدول مشخصات جدید دروس و رشته ها در سامانه متوسطه دوم فعال گردد و

هنرستانهای کاردانش نسبت به چاپ و صحافی دفتر امتحانات با عنایت به نکات زیر اقدام نمایند.

-1 به منظور چاپ دفتر امتحانات لازم است اطلاعات به ترتیب سال دوره از سیستم دانای مدرسه

مجددا به سامانه متوسطه دوم امین ارسال شود.

.

-2 با توجه تغییرات پدید آمده در جدول دروس و رشته های شاخه کاردانش و همچنین تغییر فرم دفتر امتحانات لازم است دفتر سال تحصیلی 95-96 نیز مجددا چاپ و صحافی شود. 

.

-3 عملیات دریافت اطلاعات و اجرای کارنامه و تایید آن حتما باید در همه مدارس به ترتیب سال و دوره انجام شود یعنی باید ابتدا ارسال اطلاعات و انجام امور دوره ضمن سال 95-96 انجام و سپس -

دوره تابستانی 95-96 انجام شود و در مورد بزرگسال نیز به ترتیب نیمسال اول و سپس نیمسال -

دوم و بعد از آن دوره تابستانی اجرا گردد. و به همین ترتیب در مورد سال های بعد اقدام شود.

.

-4 برنامه زمانبندی اجرای امور در سامانه متوسطه دوم به ترتیب زیر خواهد بود.

- - ارسال اطلاعات و انجام امور ضمن سال 95-96 و نیمسال اول و دوم بزرگسال تا 10 دی 1397

- - ارسال اطلاعات و انجام امور دوره تابستانی روزانه و بزرگسال 95-96 از 10 تا 20 دی 1397

- - ارسال اطلاعات و انجام امور ضمن سال 96-97 و نیمسال اول و دوم بزرگسال از 20 دی تا 5 بهمن 1397

- - ارسال اطلاعات و انجام امور دوره تابستانی روزانه و بزرگسال 96-97 از 5 تا 20 بهمن 1397

تلگرام