سه شنبه ۰۴ ارديبهشت ۹۷ ۱۱:۰۵
نويسنده : محمدی نژاد

ثبت نام سرباز معلم سال 1397

متفرقه کارگزینی

احتراما ، در راستای اختصاص تعداد 175 نفر سهمیه برای جذب سرباز معلم سال 1397 ، ضوابط و مقررات ثبت نام از داوطلبان معلم
97 به شرح ذیل اعلام می گردد. شایسته است مقرر فرمایید براساس مفاد این نامه از داوطلبان ، ثبت نام به - وظیفه برای سال تحصیلی 98 عمل آورند:


الف - شرایط اختصاصی :
-1 داشتن مدرک تحصیلی لیسانس در کلیه رشته های تحصیلی به غیر از رشته های مرتبط با پزشکی و پیراپزشکی (تاریخ فراغت از تحصیل بایستی 97/02/02 باشد)
2-داشتن برگه اعزام به خدمت به تاریخ اعزام  1تیرماه و یا 1شهریور ماه مشروط بر آن که برگه اعزام به خدمت فاقد مهر غیبت باشد. 
-3 نداشتن هرگونه کسری خدمت یا اضافه خدمت


ب – نحوه ثبت نام :
-1 ثبت نام فقط در مدیریت ها و ادارات آموزشی که سهمیه جذب معلم وظیفه به آنان اختصاص یافته است صورت می پذیرد .
-2 در اولین قدم، داوطلب بایستی با در دست داشتن مدارک لازم ( اصل و یک برگ کپی برگه آماده به خدمت - اصل و دو برگ کپی کارت ملی -
4) پشت نویسی شده - مدارک معتبر مربوط × اصل و دو سری کپی تمام صفحات شناسنامه - اصل و دو برگ کپی مدرک تحصیلی - 4 قطعه عکس ( 3
به عوامل امتیاز آور مندرج در بند د ) به مدیریت ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه ای که مایل به جذب و پذیرش در آن شهرستان یا
منطقه می باشد، مراجعه و در کارشناسی امور اداری و تشکیلات نسبت به دریافت و تکمیل فرم های ذیل اقدام می نماید:
الف: نمون برگ درخواست ثبت نام داوطلبان طرح معلم وظیفه (سرباز معلم)
ب: فرم اعلام عدم کسری خدمتی
ج: تعداد 2 برگ فرم گزینش عکس دار


-3 کارشناس امور اداری و تشکیلات پس از بررسی مدارک ارایه شده و انطباق مدارک با شرایط اختصاصی، اصل برگه اعزام به خدمت داوطلب را همراه با سایر مدارک لازم از داوطلب دریافت و نسبت به ارایه رسید مدارک اقدام می نماید.


-4 احراز سلامت کامل جسمی و روحی و روانی داوطلبان متناسب با شغل معلمی به عهده مدیریت ها و ادارات آموزش و پرورش می باشد. بنابراین شهرستان و مناطق بایستی سلامت جسمی ظاهری و نداشتن لکنت زبان به هنگام مراجعه برای ثبت نام کنترل و تایید نمایند.

5 -با توجه به سهمیه جذب سرباز معلم و نظر به اینکه در رسید ارایه شده به داوطلب ، امتیاز حاصل از بند « د»  این نامه در مورد هر داوطلب به وی  اعلام می گردد بنابراین از کارشناسان محترم امور اداری و تشکیلات تقاضا دارد در محاسبه و ارایه امتیاز هر کدام از عوامل امتیازآور دقت لازم را معمول نمایند تا حقی از داوطلبی ضایع نشده و یا امتیازی بیشتر از استحقاق داوطلب به وی اعطاء نشود.

دریافت رسید به منزله پایان ثبت نام بوده و به داوطلب اعلام گردد بایستی به منظور اطلاع از قرارگرفتن در اولویت پذیرش یا عدم پذیرش منتظر
اطلاعیه های بعدی از طریق سایت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش بوده و براساس مفاد اطلاعیه های صادر شده اقدام
نماید .
-7 با توجه به فرصت بسیار اندکی که برای ثبت نام ، اعلام نتایج و بررسی صلاحیت داوطلبان وجود دارد کارشناسان محترم امور اداری وتشکیلات لازم است :

الف : تکمیل فایل اکسل پیوستی در مورد مشخصات داوطلبان ثبت نام کننده ب: مدارک ثبت نامی ( پوشه حاوی برگ درخواست ثبت نام داوطلبان طرح معلم وظیفه ، اصل برگه آماده به خدمت - فرم اعلام عدم کسری خدمتی ، تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی – تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه ، تصویر برابر اصل کارت ملی ، مدارک بومی غیر از بومی بند (الف) تذکر ( 5) این نامه ، اصل گواهی بسیجی صادره از حوزه مقاومت بسیج، اصل گواهی ایثارگری، پاکت حاوی 2 قطعه عکس از 4 قطعه عکس مورد نیاز، تصویر برابر اصل مدارک مربوط به عوامل امتیاز آور) 

ج : مدارک مربوط به هسته گزینش (دو فرم گزینش عکس دارتکمیل شده - تصویر مدرک تحصیلی – تصویر تمام صفحات شناسنامه – تصویر کارت ملی - در صورت بسیجی بودن تصویر گواهی مربوط - تصویر برگ آماده به خدمت) را به سمت راست پوشه ثبت نامی داوطلبان الصاق نموده و در همان تاریخ همراه با پرونده ثبت نامی به کارشناسی استخدام تحویل نمایند .

ج - مهلت ثبت نام :
97 بوده و مهلت اعلام شده تمدید نخواهد شد. 97/02/04 تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 97/02/04 بوده و مهلت اعلام شده قابل تمدید نخواهد بود

دانلود بخشنامه کامل جذب سرباز معلم سال 97-98

دانلود فرم های مربوط به ثبت نام سرباز معلم

.

.

جست و جوی مطالب مربوط به بخشنامه, سرباز معلم, متفرقه,
تلگرام