پنجشنبه ۱۴ ارديبهشت ۹۶ ۱۶:۴۵
نويسنده : محمدی نژاد

اسامی افراد ثبت نام شده در دوره فعالیت های مکمل آموزشی و پرورشی

با سلام و احترام،
نظر به اطلاعیه مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت، در خصوص برگزاری دوره ضمن خدمت فعالیت های مکمل آموزش و پرورش با کد 94004126 به مدت 24 ساعت به شیوه الکترونیکی، بدین وسیله به اطلاع می رساند:
دوره مورد نظر در سامانه LTMS از تاریخ 96/2/12 شروع شده است. لذا هر یک از همکاران ثبت نام شده می توانند با ورود به درگاه دوره های ثبت نام شده وبخش ورود به کلاس مطابق پیام  های مندرج در سامانه و دسترسی به محتوا، نسبت به حضور و شرکت در دوره اقدام نمایند.
ضمن تاکید بر استفاده بهینه از این فرصت مغتنم، لازم به توضیح است که صدور گواهی نامه پایان دوره منوط به حضور مرتب در برنامه آموزشی و شرکت در تمامی مراحل و آزمون های تعریف شده خواهد بود.
یادآوری:
مطابق سهمیه محدود اختصاصی به استان آذربایجان شرقی، اسامی فراگیرانی که در سامانه ثبت نام شده اند از طریق فایل ذیل قابل رویت ودریافت می باشد.  

مهربان ۹۶۱۰۸۳۳۲ معصومه فردی پوراصل
مهربان ۹۶۱۶۴۳۳۲ نادر زمانی سنزیقی
مهربان ۵۱۲۲۸۸۶۶ پروین نوعی رازلیقی
مهربان ۵۰۶۲۶۲۹۷ عزیز محبوبی
مهربان ۵۰۶۳۷۴۱۸ حسین میرزائی تبار
مهربان ۵۰۶۴۴۸۷۴ رضا خورشیدی
مهربان ۵۰۶۴۵۲۳۴ رسول ممی نژاد
مهربان ۵۰۶۴۳۸۱۹ ولی نجفی آذر
مهربان ۵۰۶۴۷۷۰۳ رقیه راستکارمهربانی
مهربان ۵۰۶۴۸۰۹۲ علیرضا اصغری نیا
مهربان ۵۰۶۴۸۲۰۸ طیبه جعفری آذرشربیانی
مهربان ۵۰۶۴۶۴۱۲ جواد غضنفری اصل
مهربان ۵۰۶۴۸۴۲۳ میرمحمد میرمحمدی
مهربان ۵۰۶۴۸۸۶۴ الناز جاودانی مهربانی
مهربان ۳۳۷۱۳۳۳۶ جاوید اظهری
مهربان ۱۱۹۹۹۵۳۹ حسن مرسلی
مهربان ۱۱۴۷۸۴۹۱ سیروس همراه زاده
مهربان ۱۳۴۵۱۹۶۵ مهین مرادی شیره جینی
مهربان ۱۲۸۱۵۲۴۱ شیوا صلاحی
مهربان ۱۲۰۷۴۳۲۰ محمد فردی شربیانی
مهربان ۱۲۰۷۴۳۳۸ آمنه مسجودی
مهربان ۱۲۰۷۴۳۴۵ حسن حسنپور
مهربان ۱۲۰۷۵۵۶۲ سید صمد سیدزاده اصل شربیانی
مهربان ۱۲۴۱۶۴۶۹ مهدی مسجودی
سراب ۹۶۱۰۹۰۵۷ محمود جوانمرد
سراب ۹۶۱۰۹۶۰۰ حوریه علی پور چچکلو
سراب ۹۶۱۰۸۲۵۷ نقی روحی
سراب ۹۳۹۹۲۷۲۷ سعیده صلحی
سراب ۹۰۹۹۵۴۲۰ رقیه باغبانی جاوید
سراب ۹۰۹۹۵۴۸۴ منیره سخنور
سراب ۹۱۰۳۰۶۵۸ فرزانه جوانی
سراب ۹۱۰۳۰۶۷۲ رقیه رزاقی
سراب ۹۱۰۳۰۶۸۱ ربابه خامی زاده سرابی
سراب ۱۱۸۴۵۱۵۸ فاطمه عیوض پور
سراب ۲۱۶۲۱۹۰۸ مجید آذرمی
سراب ۳۳۲۲۴۲۲۹ شیرین سربازی
سراب ۳۳۲۲۴۲۴۳ مریم احدزاده فرکوش
سراب ۳۳۲۲۱۹۶۰ رسول رنجبر
سراب ۵۲۱۵۰۴۰۳ احد واصبی
سراب ۵۲۱۵۰۸۹۰ رضا خدادادی
سراب ۵۲۱۵۱۳۶۳ معصومه امامی دانا
سراب ۵۲۱۰۴۲۶۱ نصراله حیدرخانی
سراب ۵۲۱۹۴۲۹۰ محمود رضادوست
سراب ۵۰۵۴۱۰۱۷ محمدرضا حقی میرکوهی
سراب ۵۰۵۴۱۶۸۰ رقیه برقی قلعه جوقی
سراب ۵۰۶۳۸۴۰۲ فاطمه سادات یعقوبی
سراب ۵۰۶۴۷۰۴۴ حسنیه یاسائی باشسیز
سراب ۵۰۶۴۷۱۳۲ معصومه دیلمقانی قلعه جوقی
سراب ۵۰۶۴۷۱۶۴ لیدا محمدحسین زاده
سراب ۵۰۶۴۰۱۳۱ تهمینه تأسف کنان
سراب ۵۰۶۴۱۳۱۸ جواد حقی
سراب ۵۰۶۴۳۱۵۱ مهدی شهبازی
سراب ۵۰۶۴۳۴۶۳ رشید خوش طینت
سراب ۵۰۷۸۵۰۹۷ جاوید حیدرنسب
سراب ۵۰۷۸۶۴۸۳ معصومه پیرانی
سراب ۵۰۷۸۷۰۸۳ آذرمیدخت رافعی دونیقی
سراب ۵۰۵۳۳۲۲۲ فاطمه پیرانی
سراب ۵۰۵۲۳۴۸۰ ولی رسولی قلعه جوقی
سراب ۵۰۵۲۱۴۱۶ پروین بیاد
سراب ۵۱۲۲۰۸۵۴ سید اسماعیل صالحیان
سراب ۵۱۲۲۰۹۲۸ شهین حسن نژادحقی
سراب ۵۱۲۱۹۲۴۴ عباس حبیب زاده
سراب ۵۱۲۱۹۸۴۷ حشمت مزین
سراب ۵۱۲۱۹۹۵۱ ابراهیم مهدی پورسهزابی
سراب ۵۱۲۲۰۳۲۵ رعنا جمالی
سراب ۵۱۲۲۱۰۱۳ نادر یارا
سراب ۵۱۲۲۱۰۵۲ شیرین نجفی
سراب ۵۱۲۲۱۱۵۸ اصغر مبارکی
سراب ۵۱۲۲۲۳۴۳ قادر جنکی قورتلار
سراب ۵۱۲۲۲۷۴۵ رسول مستفید
سراب ۵۱۲۲۳۲۴۱ قهرمان غلامعلی پور
سراب ۵۱۲۲۳۹۰۹ جواد ایزدی سرابی
سراب ۵۱۲۲۳۹۸۷ اسماعیل غلامی آذر
سراب ۵۱۲۲۴۰۴۰ رسول اکبری
سراب ۵۱۲۲۴۲۱۱ آمنه طباطبائی اصل
سراب ۵۱۲۲۵۴۰۵ رعنا مهری
سراب ۵۱۲۲۵۶۲۰ رضا سلطانی
سراب ۵۱۲۲۵۹۴۱ معصومه متعجب
سراب ۵۱۲۲۶۰۵۱ پروانه متعجب
سراب ۵۱۲۲۶۴۵۳ سیدعلی سیدی
سراب ۵۱۲۲۶۵۹۸ فاطمه واحدی
سراب ۵۱۲۲۷۱۰۲ بهناز جعفرنژاد
سراب ۵۱۲۲۷۱۶۶ ژیلا رفیقی
سراب ۵۱۲۲۷۱۷۳ بهناز علوی
سراب ۵۱۲۲۷۶۶۳ ناهید نجارزاده
سراب ۵۱۲۲۸۶۴۰ زهره وفاشاللو
سراب ۵۱۲۱۸۴۳۶ رئوف موسائی
سراب ۵۱۲۱۸۵۷۰ ذکرعلی عبدالرحیمی جلده باخانی
سراب ۵۱۲۱۸۵۸۸ لیلا مظفری
سراب ۵۱۲۱۸۶۲۱ اعظم خوش نیت
سراب ۵۱۲۱۸۶۳۷ زهرا نوری زاده
سراب ۵۱۲۱۸۶۶۹ داور حیدری
سراب ۵۱۲۱۵۱۷۳ اسماعیل بیک محمدی
سراب ۵۱۲۱۶۳۶۹ علی دست گشاده
سراب ۵۱۲۱۶۵۸۴ مهین اسماعیلی
سراب ۵۱۲۱۷۷۷۱ سید بیوگ آقا روضه خوانی
سراب ۵۱۲۰۷۲۴۴ لعیا جمالی
سراب ۵۱۲۱۳۵۸۹ رقیه عبدل پور
سراب ۵۱۲۱۳۶۳۸ محمد محمدباقری
سراب ۵۱۲۱۳۷۱۹ مالک سرشار
سراب ۵۱۲۱۳۷۳۳ روزیتا خادمی سرابی
سراب ۵۱۲۱۳۹۳۴ جواد وفوری
سراب ۵۱۲۱۴۱۸۹ منصور کاوه
سراب ۵۱۹۵۰۶۷۹ شکوفه شهامت
سراب ۵۱۹۰۷۵۳۵ یونس مظفرنیا
سراب ۵۱۷۶۳۸۸۱ حسن سرخانی
سراب ۵۱۶۵۷۶۹۲ بابک حنیفه نژاد
سراب ۵۱۶۵۸۲۵۳ زهرا صلاحی قلعه جوقی
سراب ۱۳۴۶۴۲۶۹ محمدعلی راثی
سراب ۱۳۴۶۴۴۰۶ محمد عبادی اسب فروشانی
سراب ۱۳۴۶۲۷۲۳ معصومه حسین پورآزاد
سراب ۱۲۰۷۵۵۴۸ نسرین حمزه پورسرخه ریزی
سراب ۱۲۰۷۵۵۵۵ رضا نوری
سراب ۱۲۰۷۵۵۷۱ سمیه صادق پور آزاد
سراب ۱۰۱۳۶۷۸۳ رضا نقی زاده
سراب ۱۳۴۵۲۲۷۶ سکینه حیدرزاده
سراب ۱۳۴۵۲۱۲۴ عارفه پورعارفی
سراب ۱۳۴۵۲۱۶۳ غلامرضا منیری سرابی
سراب ۵۱۲۱۷۷۹۴ سیده تهمینه مرتضوی

دانلود اسامی سایر مناطق استان آذربایجان شرقی

توجه همکاران بقیه استان ها نیز برای اطلاع از اینکه ثبت نام شده اند یا نه میتوانند به سامانه LTMS وارد شده و از قسمت دوره های ثبت نام شده بررسی کنند

دوباره تاکید می شود که هر یک از همکاران ثبت نام شده می توانند با ورود به درگاه دوره های ثبت نام شده وبخش ورود به کلاس مطابق پیام  های مندرج در سامانه و دسترسی به محتوا، نسبت به حضور و شرکت در دوره اقدام نمایند.
ضمن تاکید بر استفاده بهینه از این فرصت مغتنم، لازم به توضیح است که صدور گواهی نامه پایان دوره منوط به حضور مرتب در برنامه آموزشی و شرکت در تمامی مراحل و آزمون های تعریف شده خواهد بود.

تلگرامسوالات یا نظرات (۱)

 1. ؟؟؟
  سلام 
  چرا اسم خودتون رو حذف کردین؟؟؟
  • محمدی نژاد
   سلام
   ثبت نام ها توسط استان انجام شده منتهی نخواستم کسی فکر کنه خودم رو هم نوشتم بیشتر به خاطر رفع سوء تفاهم حذف کردم