يكشنبه ۲۸ بهمن ۹۷ ۱۲:۴۲
نويسنده : محمدی نژاد

آخرین مهلت احکام حقوقی اعم از ارتقا رتبه وطبقه

کارگزینی

با عنایت به اینکه صدور احکام حقوقی اعم از ارتقا رتبه وطبقه  و... درسال 97 به اتمام رسیده لذا از مدیران محترم تقاضا می شود مراتب به همکاران شاغل درآن واحد سازمانی برسانند درصورتیکه استحقاق هرگونه حکم حقوقی در سال 97 را داشته اند و هنوز احکام آنان صادر نشده است حداکثر لغایت وقت اداری 97/12/5 به شعبه امور اداری اطلاع دهند تا اقدامات بعدی انجام گیرد

جست و جوی مطالب مربوط به رتبه و طبقه, کارگزینی,
تلگرام