چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷ ۱۳:۱۶
نويسنده : محمدی نژاد

دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری

ضمن خدمت

استان ایلام
آیین نگارش و مکاتبات اداری
آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)

 کلیه ی فراگیران دوره های مذکور که تا کنون موفق به شرکت در آزمون نشده اند و یا نمره حد نصاب ( حداقل 12 ) را کسب ننموده اند می توانند در یکی از نوبت های زمانی تعیین شده برای هر دوره در آزمون شرکت نمایند. افرادی که قبلاً موفق به ثبت نام در دوره ها نشده اند نمی توانند در آزمون مجدد دوره ها شرکت کنند .
الف )آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) با کد 92503072 به مدت 20 ساعت عمومی : روز سه شنبه 97/11/23 در سه نوبت  زمانی مشابه مرحله ی اول
ب )آیین نگارش و مکاتبات اداری با کد 91005610 به مدت 24 ساعت عمومی : روز چهارشنبه 97/11/24 در سه نوبت  زمانی مشابه مرحله ی اول
اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی
اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام

تلگرام