چهارشنبه ۲۴ مرداد ۹۷ ۰۸:۰۹
نويسنده : محمدی نژاد

آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه

بخش نامه ها متوسطه دوم ویژه مدیران

آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه با اعمال آخرین تغییرات(950317) در برخی از مواد و تبصره های آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه(سالی-واحدی)

دانلود آیین نامه

جست و جوی مطالب مربوط به اساسنامه ها و آیین نامه ها, متوسطه دوم,
تلگرام