دوشنبه ۱۴ دی ۹۴ ۲۲:۱۴
نويسنده : محمدی نژاد

نحوه ی ثبت ترک تحصیل در سیستم دانش آموزی(متوسطه دوره اول)

سیستمهای دانش آموزی چنانچه دانش آموز در فاصله زمانی بعد از ثبت نام و قبل از شرکت در امتحانات پایانی نوبت اول ترک تحصیل کند(هرچند نمره ارزشیابی مستمر داشته باشد) برای وی کارنامه با ذکر مراتب ترک تحصیلی صادر می شود و آن سال جزو سنوات تحصیلی وی محاسبه نمی شود و اگر دانش آموزی بعد از امتحانات نوبت اول ترک تحصیل کند در کلیه دروس نوبت دوم غائب غیرموجه منظور و اعلام نتیجه شده و کارنامه صادر می شود و مراتب ترک تحصیل در سوابق تحصیلی وی قید و آن سال جزو سنوات تحصیل وی منظور می شود.

آموزش تصویری نحوه ی ثبت ترک تحصیل در سیستم راهنمایی

به ادامه مطلب مراجعه کنید...تلگرام