پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۹۷ ۱۲:۳۲
نويسنده : محمدی نژاد

زمان تحویل فرم های سازماندهی به اداره

اطلاعیه ویژه منطقه

موضوع : زمان تحویل فرم های سازماندهی به اداره

با احترام، مقتضی است مدیران محترم مدارس ابتدایی فرم (خودارزیابی) سازماندهی همکاران دارای ابلاغ موقت  و همچنین همکاران متقاضی جابجایی را دریافت و امتیاز لحاظ شده در فرم سازماندهی را با مدارک ارائه شده مطابقت دهند و فرم ها را پس از  تایید و ممهور کردن در اختیار همکار قرار دهند و ایشان فرم تایید شده را به همراه اصل و کپی مدارک ، حداکثر تا مورخه بیستم اردیبهشت ماه (در غیر ساعات آموزشی) به کارشناس امور اداری و کارگزینی تحویل دهند.

سازماندهی در نیمه اول شهریور ماه انجام خواهد گرفت و زمان دقیق و مکان سازماندهی متعاقبا اعلام خواهد شد.

بخشنامه و فرم های سازماندهی

تلگرام