يكشنبه ۲۶ دی ۹۵ ۱۱:۱۵
نويسنده : محمدی نژاد

ارسال لیست اعتراضات و تغییرات نمره امتحانات نهایی

اطلاعیه ها

مدارسی که دانش آموزان شرکت کننده در امتحانات نهایی دی ماه دارند
حتما لیست دنش آموزان درخواست کننده تجدید نظر را که توسط دانش آموز امضا شده در اختیار شعبه امتحانات قرار دهند تا در اسرع وقت به حوزه تصحیح فرستاده شود
تجدید نظر اوراق دانش آموزانی که در لیست مذکور توسط دانش آموز امضاء نشده مجاز نمی باشد

تلگرام