۱۰ فروردين ۹۸ ۲۱:۰۰
نويسنده : مدیر سایت

ادامه تحصیل دانش آموز ترک تحصیل در مدارس بزرگسال

سوال ها سناد

سوال
**
دانش آموز در مدرسه متوسطه عادی ثبت نام و شروع به تحصیل نموده ولی در اواسط سال تحصیلی به هردلیلی ترک تحصیل نموده است و مدرسه برای وی ترک تحصیل ثبت نموده است. حال دانش آموز برای ادامه تحصیل به مدارس بزرگسال مراجعه کرده و درخواست ثبت نام دارد ولی ثبت نام نمیشود.

کاربر منطقه یا استان از قسمت "جستجوی دانش آموز" ابتدا نسبت به "لغو ترک تحصیل" اقدام کرده و اگر دانش آموز قبل از امتحانات نوبت اول و دریافت کارنامه ترک تحصیل کرده باشد، سابقه تحصیلی وی در مدرسه عادی حذف (آزادسازی) شود، ولی اگر دانش آموز بعد از امتحانات نوبت اول اقدام به ترک تحصیل نموده باشد میبایست سابقه ترک تحصیل حذف و اگر دانش آموز به مدرسه عادی جهت ادامه تحصیل مراجعه نماید، باید مراحل انتقال دانش آموز انجام شود.
اما در صورتیکه دانش آموز به مدرسه بزرگسال مراجعه نماید باید سابقه دانش آموز حذف و از ابتدا نسبت به گذراندن دروس آن رشته اقدام نماید.


تلگرام