۱۹ مهر ۹۶ ۰۸:۲۳
نويسنده : محمدی_نژاد ارسال به گروه

ارسال آمارومشخصات دانش آموزان روستا مرکزی

اطلاعیه(خیلی فوری)
ارسال فایل اکسل تکمیل شده ضروری است

ارسال آمارومشخصات دانش آموزان روستا مرکزی(دانش آموزانی که از سایر روستاها در مدسه تحصیل میکنند)

احتراما خواهشمنداست آمارومشخصات دانش آموزان روستا مرکزی براساس جدول پیوستی تکمیل وتاروز سه شنبه مورخه 18 مهرماه به فناوری اداره ارسال شود

دانلود فرم ضمیمه


تلگرام